Lysimachia congestiflora
添加接收名   类别:   接收名:
共1700号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
XBGH XBGH009415Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救黎斌、陈昊 LB188582016
ZY ZY0002825Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志野珠兰谢庆书 1052016
ZY ZY0002824Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志缫丝花谢庆书 130582016
GXMG GXMG0123226Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救兴安县普查队 450125160827014LY2016
GXMG GXMG0123227Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救兴安县普查队 450125160827014LY2016
JIU JIU13407Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救陈功锡,张代贵 LXP-06-33342015
JIU JIU13392Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救陈功锡,张代贵 LXP-06-34122015
JIU JIU12949Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救陈功锡,张代贵 LXP-06-40372015
GXMG GXMG0121857Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救临桂普查队 450322150425001LY2015
GXMG GXMG0121858Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救临桂普查队 450322150425001LY2015
KUN 1269200Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救刘恩德,方伟,徐洲锋,上官法智,常学科,席辉辉,李云,廖鸿艳,李成清 42982015
GXMG GXMG0115540Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救农东新、彭玉德、李金花 451026150528019LY2015
GXMG GXMG0115541Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救农东新、彭玉德、李金花 451026150528019LY2015
GXMG GXMG0115542Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救农东新、彭玉德、李金花 451026150528019LY2015
CSFI CSFI044731Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救喻勋林 冯思 150621012015详细
JIU JIU01535Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救张代贵、陈功锡 LXP-0651372015
CSFI CSFI044734Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救周大松 罗金龙 150728162015详细
CSFI CSFI044735Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救周大松 罗金龙 150728162015详细
CSFI CSFI057731Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救周辉、周大松 150507112015详细
CSFI CSFI057730Lysimachia congestiflora CNPC名录 植物志临时救周辉、周大松 150601122015详细
上一页123......8485下一页