Calocedrus macrolepis
添加接收名   类别:   接收名:
共137号(份)标本
馆/条形码学名中文名采集人/号采集年份 省名查看
KUN 1241996Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏高连明 GLM-1339632013云南
KUN 1241993Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏高连明等 GLM-1340052013云南
KUN 1241994Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏高连明等 GLM-1340082013云南
PE 01980124Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏覃海宁、刘濱、候满福、沈庆庚、许为斌、黄云 6070112006广西
KUN 1225792Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏武素功,龚洵等 WP11112004
IBSC 0096216Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏葛学军 0672002贵州详细
IBSC 0096217Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏葛学军 0682002贵州详细
PE 00053426Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏K.M.Feng 104251996云南
PE 00207192Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏木论综考 M01041994广西
HTC HTC0008552Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏anonymous 2161987浙江
HGAS 496Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏陈谦海 23131984贵州详细
HGAS 508Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏王雪明 1471983贵州详细
HGAS 502Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏李永康 99291982贵州详细
HGAS 510Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏李永康 99411982贵州详细
HGAS 615Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏刘国琪 5821982贵州详细
HGAS 504Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏陈谦海 12381981贵州详细
PE 00053456Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏海南林业局 26491981海南
HGAS 507Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏黄德富 10241981贵州详细
HGAS 511Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏黄德富 10421981贵州详细
HGAS 514Calocedrus macrolepis CNPC名录 植物志翠柏杨明珠 8103921981贵州详细
上一页1234567下一页